Geloof ・Hoop ・Liefde

Collectebonnen

Klik hier voor meer informatie over de collectebonnen.

ANBI

anbi_logo

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Dit nummer is voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn: 002.531.483

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Overigens is het RSIN iets anders dan het KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Het KvK nummer van de Protestantse gemeente Apeldoorn is 7646 1262.

Voor de volledige ANBI pagina klik hier

Kerkbalans

Om de salarissen van predikanten, kosters, organisten en andere kerkelijke werkers van onze kerk in Apeldoorn te kunnen betalen zijn inkomsten nodig.
Deze inkomsten moeten door de gemeenteleden zelf worden opgebracht en bestaan hoofdzakelijk uit de kerkelijke bijdrage ‘Kerkbalans’ en collecten.Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt bijeengebracht middels de actie Kerkbalans. Deze inzamelingsactie wordt jaarlijks gehouden in de maand januari. Hiervoor gaan in Apeldoorn elk jaar weer opnieuw 600 vrijwilligers op pad, de zogenaamde kerkbalanslopers, om de leden persoonlijk het toezeggingformulier te bezorgen en het antwoordstrookje ook weer persoonlijk op te halen.

Elke wijk(deel)gemeente heeft een coördinator die de organisatie van de wijk in handen heeft. De algemene organisatie is in handen van de Commissie Kerkelijke Bijdragen.De bijdrageadministratie van het Kerkelijk Bureau zorgt voor het aanleveren van de kerkbalansformulieren, adressenlijsten en andere benodigde zaken. Na de actie worden daar de antwoordstrookjes verwerkt en gedurende het hele jaar de toezeggingen en inkomsten bijgehouden. Het overzicht van de toezeggingen en inkomsten per wijkgemeente wordt regelmatig door de Commissie Kerkelijke Bijdragen in Perspectief gepubliceerd.

Kerkelijke Bijdragen

De kerkelijke bijdragen kunt u op verschillende manieren overmaken.
Op het kerkbalansformulier kunt u aangeven hoe u dit wilt doen.

De mogelijkheden zijn:

  1. Automatische incasso: (Machtiging aan de Kerk van uw bank/girorekening)
    Dit is voor de kerk de meest voordelige manier van verwerken van uw betalingen.
  2. Zelf overmaken per bank
  3. Periodieke Overschrijving:
    Dit is een opdracht die u zélf aan uw bank heeft afgegeven.
    Wanneer u uw toezegging wilt verhogen of misschien moet verlagen dient u deze overschrijving zélf bij uw bank te wijzigen.

Wist u ook wat de voordelen zijn van periodiek schenken? Klik hier voor meer informatie.

Wanneer u toch liever zelf uw bijdrage wilt overmaken wordt u verzocht dit te doen
op rekening: NL50 RABO 0373 7154 20 ten name van Protestantse Gemeente te Apeldoorn,inz Kerkbalans

Solidariteitskas

De Protestantse Gemeente Apeldoorn maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke gemeenten, ook aan Apeldoorn, om bij te dragen aan de Solidariteitskas, om precies te zijn € 5,00 voor elk lid van 18 jaar en ouder. Een klein bedrag maar van grote waarde. Want op de Solidariteitskas kan een beroep worden gedaan door kerken die tijdelijk in financiële nood verkeren. Daarbij geldt als uitgangspunt dat mensen vóór stenen gaan. Er zal eerder geld uit de Solidariteitskas gaan naar een aanstelling van een (parttime) kerkelijk werker of predikant dan naar de restauratie van een gebouw.

U kunt de bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 72 RABO 0373 7154 12 van Protestantse Gem. Apeldoorn inz. Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om het werk te betalen van dovenpastores, pastores voor de binnenvaart en voor het werk van de kerk in de havens. Omdat alle kerken uit het hele land bijdragen aan de Solidariteitskas is dit bijzondere kerkenwerk mogelijk.

Meer informatie over de Solidariteitskas: www.pkn.nl/solidariteitskas