Geloof ・Hoop ・Liefde

College van Kerkrentmeesters

Het postadres van het College van Kerkrentmeesters:

Hofveld 52, 7331 KE  Apeldoorn.
e-mail:

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Dhr. S. Lobregt
  • Penningmeester: Dhr. K.T. Zuidema
  • Secretaris: Mevr. E. den Braber-de Bruijn
  • Personele zaken: vacant
  • Gebouwen en beheer: vacant

Taken en bevoegdheden

Het college van kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Zij is de formele eigenaar van alle wijkkerken, pastorieën en kosterswoningen.
De taken die op centraal niveau uitgevoerd worden zijn onder andere:

  • Het zorgen voor het beschikbaar zijn van kerkelijke gebouwen en in samenwerking met de wijkraden van kerkrentmeesters het onderhouden hiervan.
  • Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.
  • Het samen met de algemene kerkenraad vaststellen van algemeen en financieel beleid.
  • Het zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
  • De Protestantse Gemeente te Apeldoorn juridisch vertegenwoordigen.

Samenstelling en werkwijze

Het College van Kerkrentmeesters is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten. Zij is aangevuld met een aantal adviseurs op het terrein van geldwerving en het onderhoud van gebouwen. Het College van Kerkrentmeesters vergadert drie- tot viermaal per jaar.
Het moderamen (dagelijks bestuur) vergadert maandelijks op de tweede donderdag van de maand.

Vrijwilligersovereenkomst

De Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft veel vrijwilligers die iedere week op de een of andere manier een bijdrage leveren. Voor deze groep is een vrijwilligersovereenkomst van toepassing. De afzonderlijke wijken kunnen van deze vrijwilligersverklaring gebruik maken om de afspraken met de vrijwilligers vast te leggen. Klik hier voor het te gebruiken document.