Geloof ・Hoop ・Liefde

Algemene Kerkenraad

Contact

Het postadres van de Algemene Kerkenraad is:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn.

Voorzitter
Mevr. M. Engelbert-Clarenbeek

Scriba
Dhr. M. van Burg

Secretaresse
Mevr. A.W. van Sermondt-Dorgelo

Tel: 055-3574406

Taken en bevoegdheden

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden.

Hierbij kun je denken aan:

  • De coördinatie van daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden van de (wijk) kerkenraden voor zover deze daar mee instemmen.
  • Het jaarlijks vaststellen van het rooster van erediensten.
  • Het samen met de kerkrentmeesters vaststellen van financieel beleid.
  • Het medewerken aan de verkiezing van een predikant volgens de regels van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • Het benoemen van kerkelijk werkers.
  • Alles wat te maken heeft met de rechtspositie van predikanten en gesalarieerde medewerkers.
  • Het jaarlijks vaststellen van het collecterooster.

Samenstelling en werkwijze

De Algemene Kerkenraad wordt volgens een rooster samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten. Daar aan toegevoegd zijn de preses en scriba, de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de assessor.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad zou je kunnen omschrijven als het dagelijks bestuur. Het moderamen bestaat uit Marjoleine Engelbert (voorzitter van de Algemene Kerkenraad), Rien van Burg (scriba), Steven Lobregt (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters), Marjolein van den Bos (voorzitter van het College van Diakenen), de predikanten Jaap Kappers en Ad Wijlhuizen en secretaresse Wilma van Sermondt. De Algemene Kerkenraad vergadert vijf maal per jaar op de derde donderdag van de oneven maanden, m.u.v. de maand juli. In oktober is een extra begrotingsvergadering. Het moderamen AK vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand, m.u.v. de zomermaanden.