Geloof ・Hoop ・Liefde

Op 10 januari kwam de CV Veluwe voor een extra vergadering bijeen: dit met het oog op de benoeming van de voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie Veluwe (CCVV). De CV stemde van harte in met de voordracht van het CCVV om ds. J.F. (Erik) Schuitemaker, predikant in de hervormde gemeente Elburg, te benoemen in de nieuwe functie van voorzitter. Op 21 januari is namens de CV Veluwe het beroep op hem uitgebracht, als predikant in algemene dienst voor 25% van een volledige formatieplaats (hij blijft voor de overige werktijd verbonden aan de hervormde gemeente Elburg). Op 29 januari heeft ds. Schuitemaker het beroep aangenomen. Hij treedt op 1 maart aan als voorzitter van het CCVV. Hij neemt dan de plaats in van dr. Kees van Sliedregt die tot die datum het voorzitterschap heeft waargenomen. We zijn hem dankbaar dat hij dit werk bijna een jaar heeft willen doen. Op zondag 17 maart zal ds. Schuitemaker tijdens een dienst in de Grote Kerk te Elburg door classispredikant ds. Wilbert van Iperen worden verbonden aan de CV Veluwe.

Op 12 februari was de agenda van de reguliere vergadering van de CV gevuld met een groot aantal praktische onderwerpen. Er werd informatie gegeven door de classicale commissie Bijdragen Advies Gelderland. Deze commissie stelt jaarlijks een overzicht op van diaconale doelen die voldoen aan bepaalde criteria. Dit overzicht wordt beschikbaar gesteld aan de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe. Het is een goed hulpmiddel voor diaconieën bij het samenstellen van het collecterooster. Het is echter gebleken dat het niet overal bekend is. Op de website van de CV Veluwe (www.pknclassisveluwe.nl) is meer informatie te vinden.
Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Gelderland informeerde de CV over de werkwijze van dit college. Het CCBB heeft tot taak om toe te zien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Daartoe beoordeelt het de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten. Helaas werd geconstateerd dat er gemeenten zijn die nalatig zijn in het toezenden van deze stukken. Dit kan gevolgen hebben voor de ANBI-status van een gemeente. Het CCBB en het breed moderamen hebben ook een belangrijke rol bij het beroepingswerk. Het CCBB beoordeelt of de gemeente de predikant kan betalen. Het breed moderamen beoordeelt in hoeverre een vacante gemeente zoekt naar samenwerking met andere (wijk)gemeenten. Pas na het afgeven van de solvabiliteitsverklaring door het CCBB en de toestemming van het breed moderamen kan een gemeente starten met beroepingswerk.
De CV boog zich ook over een aantal wijzigingen in de classicale regeling, o.a. de samenstelling van het Breed Moderamen (BM). Er is nu vastgelegd dat er vanuit elke ring een afgevaardigde zitting heeft in het BM. Het streven is dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. Nu ontbreekt een ouderling-kerkrentmeester.
Classispredikant ds. Wilbert van Iperen deelde mee dat hij inmiddels is begonnen met bezoeken aan kerkenraden en aan de daaraan verbonden predikanten en kerkelijk werkers.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba