Geloof ・Hoop ・Liefde

De vergadering van de CV Veluwe op 8 oktober kende een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Voor de pauze moesten dertien agendapunten worden behandeld, daarna was er volop ruimte voor het thema ‘Kind en jongerenwerk in de gemeente’. Met name voor het laatste punt waren meer dan dertig belangstellenden vanuit verschillende gemeenten aanwezig.

Een aantal onderwerpen van voor de pauze:

-Opening: preses Martin Morsink sloot met de lezing uit Efeze 2:1-16 aan op de Israëlzondag.

-Benoemingen: Ds. Marrit Bassa werd herkozen als afgevaardigde namens de ring Apeldoorn. Diaken Ant van Donselaar (Ede pg Taborkerk) werd verkozen als afgevaardigde namens de ring Ede; zij volgt diaken Joke de Jong-Jansen (Wageningen) op. De termijn van afgevaardigde oud. Johan Jobse (ring Hattem) wordt met een half jaar verlengd; hopelijk kan er daarna een nieuwe afgevaardigde worden benoemd.

Ouderling Thomas Kool wordt de nieuwe afgevaardigde naar de generale synode namens de ring Nijkerk, als opvolger van ds. Peter Breure. Er werden ook nieuwe secundus-afgevaardigden naar de synode benoemd: ds. Leendert Plug, ouderling Henk van Bergeijk en ouderling Hielke Wolters.

-Begroting 2020 Classis Veluwe: Voorzitter Coert Wolswinkel van de classicale commissie financiën Veluwe (CCFV) gaf aan dat het door het nog ontbreken van volledige jaarcijfers niet zo eenvoudig was om een goede begroting op te stellen. De begroting 2020 komt grotendeels overeen met die van 2019. Aan de (wijk)gemeenten zal ook in 2020 een bijdrage van € 45 worden gevraagd.

-Jaarverslag classispredikant: Ds. Wilbert van Iperen gaf hierbij in de inleiding aan dat het werken aan het jaarverslag goed geholpen heeft om te reflecteren op zijn eerste jaar als classispredikant en op de verdere invulling. De CV-leden karakteriseerden het verslag als: open, informatief, zorgvuldig en goed leesbaar. Aandachtspunten uit het verslag die in komende vergaderingen aan de orde zullen komen: invulling van geestelijk leiderschap, communicatieplan, functioneren van de ringen (samen met ds. Erik Schuitemaker, voorzitter classicale college voor de visitatie Veluwe), invulling van representatieve taak richting o.a. overheid.

-Beleidsplan 2020-2023: De CV ging akkoord met de inhoud van het beleidsplan. In maart 2020 zal de uitwerking van het beleidsplan worden besproken.

-Consideraties: Aan de kerkenraden is gevraagd om te reageren op de voorgestelde ordinantiewijzigingen over hulpdiensten en aanstellingen in tijdelijke dienst door predikanten. Door de late toezending van de betreffende stukken hebben kerkenraden en de CV weinig tijd voor een goede beoordeling. De CV ging schoorvoetend en met een stem tegen akkoord met het voorstel dat het breed moderamen namens de CV de reacties van de gemeenten zal bespreken en daarover een besluit zal nemen.

Het tweede deel van de avond stond geheel in het teken van Kind en Jongerenwerk in de gemeente. Na de inleiding van ds. Wilbert van Iperen over het rapport ‘Jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk’ van JOP konden de aanwezigen deelnemen aan twee van de drie workshops over jeugdwerk.

Daarin werd informatie gegeven en van gedachten gewisseld over:

-‘Helping Hands’ Barneveld (workshopleiders Freddie Broekema en Kasper de Graaf): Een groep jongeren die mensen wil helpen die het minder hebben dan zij. Om voor deze mensen concreet de handen uit de mouwen te steken organiseren ze projecten en acties.

-‘Basiscatechese voor 10-12 jarigen’ (workshopleider Jan Vos): De methode is ontstaan vanuit de behoefte om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van deze leeftijdsgroep. Tieners zijn heel leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk.

-‘Pionieren’ (workshopleider ds. Gertrudeke van der Maas): In de pioniersplek in Apeldoorn, gericht op jongere generaties, wordt veel nadruk gelegd op ‘luisteren’. Doel van de pioniersplek is om te zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting en verdieping rondom geloof en zingeving.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe