Geloof ・Hoop ・Liefde

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 juni stonden twee grote onderwerpen: 1) Consideraties, 2) Rol van classis bij beroepingswerk en informatie over Mobiliteitspool.
Bij de Consideraties ging het om de kerkordewijzingen die de generale synode in november 2018 in eerste lezing had vastgesteld. Vervolgens hebben de kerkenraden gelegenheid gekregen om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Binnen onze classis hebben 76 kerkenraden hun mening gegeven. Een gigantische klus voor scriba Gerrit Bok om deze reacties in een overzichtelijk document te verwerken, maar dat is hem wel toevertrouwd. Tijdens de vergadering zijn de voorgestelde kerkordewijzigingen en de reacties daarop van de gemeenten besproken. Met de meeste wijzigingen kon zonder veel discussie vaak (bijna) unaniem worden ingestemd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het horen van de gemeente bij een visitatie of de taak van het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Meer tijd vroegen de voorstellen m.b.t. het wijzigen van het ‘kennen en horen’ van de gemeente bij bepaalde zaken in: ‘in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’. Op enkele van deze onderdelen was de CV van mening dat de oorspronkelijke tekst moest worden gehandhaafd. Het hele pakket aan reacties vanuit de gemeenten en de besluitvorming in de CV zal worden toegestuurd aan de synode, waarna de synode in november definitieve besluiten (tweede lezing) neemt over de kerkordewijzigingen.

Bij het tweede onderwerp waren ds. Klaas Dijkstra, predikant voor het beroepingswerk bij het Mobiliteitsbureau, en Nelleke Drop, consulent bij de Mobiliteitspool aanwezig om de CV te informeren over het beroepingswerk van gemeenten, de rol van de classis daarbij en de verschillende mogelijkheden van de Mobiliteitspool. Wat betreft het beroepingswerk: een vacante gemeente mag met dit werk beginnen als er toestemming is van het breed moderamen (BM) van de classis. Het BM kan deze toestemming verlenen als het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken) een zogenaamde solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het BM kan daarbij ook in gesprek gaan met de vacante gemeente om te zien of er via samenwerking met een andere gemeente een grotere omvang van de predikantsplaats (bijv. 70% i.p.v. 40%) kan worden verkregen. Er werd wel benadrukt dat gemeenten niet tot samenwerking kunnen worden gedwongen.
Er werd informatie gegeven over de rol van een interim-predikant, over proponenten (beginnende predikanten) en over een figuur die per 1 juli aantreedt: de ambulant predikant. Deze ambulant predikant kan tijdelijk in een gemeente de gewone predikantswerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de predikant, maar ook in vacaturetijd.

Ds. Wilbert van Iperen, onze classispredikant, gaf tijdens de vergadering aan dat hij volop bezig is met het bezoeken van de gemeenten en hun predikanten in de classis. Het valt hem bij deze bezoeken op dat waar in de media nogal eens het beeld wordt geschetst van een tobberige kerk dit niet overeenkomt met de situatie in de gemeenten. Er zijn wel zorgen, maar er is ook veel vreugde om het werk in de gemeente te doen. De CV constateerde dat we moeten proberen om iets te doen aan de beeldvorming in de media.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe