Geloof ・Hoop ・Liefde

Publicatie en ter inzagelegging begrotingen 2022

Nadat de Algemene Kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd op de website en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De Algemene Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid tot uiterlijk 15 november 2021 hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen vast.

Uw zienswijze kunt u kenbaar maken op de begroting van de Protestantse Gemeente Apeldoorn naar: en op de begroting van de Diaconie naar

Hieronder treft u eerst de begroting aan van het College van Kerkrentmeesters en daaronder die van het College van Diakenen.

Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters

 

Toelichting op de begroting 2022

De begroting 2022 wordt gekenmerkt door herstel van twee jaren van coronamaatregelen. Dit is terug te vinden in de aantrekkende inkomsten uit opbrengsten onroerend goed. Ongewis is nog of alle voormalige huurders naar de kerkelijke gebouwen terugkomen. Bij verhuur valt verder op dat niet kerkelijke stichtingen in toenemende mate de exploitatie bepalen.

De stichtingen lijken drempelverlagend te werken voor mensen of organisaties die geen directe band hebben met de kerk.

De opbrengsten uit Levend Geld zijn aanmerkelijk lager begroot. Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de inkomsten 7% lager. Het blijft afwachten of kerkbezoek hersteld en daarmee inkomsten uit collecten weer toenemen. Verder blijkt dat met name oudere leden relatief veel bijdragen aan kerkbalans. Bij het wegvallen door overlijden dalen daarmee ook relatief sterk de inkomsten.

Bijzonder is te noemen te inkomsten welke de Hofstad genereert uit de wijkwinkel. Deze lijkt op jaarbasis ruim 50.000 euro aan inkomsten op te leveren en vult tevens een rol als ontmoetingsplek met een luisterend oor.

Van de € 369.230 centrale kosten wordt ruim € 110.000 afgedragen aan derden, grotendeels PKN Nederland. Dit is ruim 7.5% van de levend geld inkomsten. De centrale kosten voor het draaiend houden van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, de salariskosten van het kerkelijk bureau, exclusief de verderop genoemde € 20.000, zijn ruim 10% van de levend geld inkomsten. In salarissen en vergoedingen PGA centraal is een eenmalige uitgave van € 20.000 opgenomen voor implementatie Office 365 voor zowel de wijken als het kerkelijk bureau en de colleges. Deze kosten worden onttrokken aan de reserves. Aan de uitgave zijde lijkt de post pastoraat door kerkelijk werkers wat toe te nemen t.o.v. inzet van predikanten.

Groot onderhoud (o.a. dakrenovatie Julianakerk) is uit de begroting gelaten. Voor groot onderhoud is een voorziening getroffen. Eind 2021 is binnen CvK gesproken over de verdeelmethodiek van deze kosten. De wijken, inclusief de al genoemde € 20.000, komen zonder verrekening van een geprognotiseerd positief beleggingsresultaat een € 100.000 met elkaar ca. € 250.000 te kort. Dit betekent een interen op het eigen vermogen van 3 tot 4%. Dit is in lijn met het afnemend ledenaantal.

Steven Lobregt

Voorzitter CvK

 

Begroting 2022 College van Diakenen