Geloof ・Hoop ・Liefde

PCOB zoekt vrijwillgers

De PCOB ( Prot. Chr. Ouderen Bond ) afdeling Apeldoorn zoekt dringend versterking van haar bestuur. Versterking in de vorm van een secretaris en een penningmeester. En met name de laatste zitten we om te springen. Het secretariaat kunnen we voorlopig nog wel opvangen. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij naast de financiële administratie van de afdeling ook de bestuursvergaderingen bijwoont. Dat zijn op jaarbasis 10 vergaderingen. Daarnaast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals opstellen begroting, financieel jaarverslag en kascontrole. De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 8 uur per maand gerekend over 10 maanden.

Voor meer informatie over de functie van penningmeester kunt u zich wenden tot dhr D.J. van Suijdam, tel 055-3662085. Voor overige zaken kunt u zich wenden tot ondergetekende.

J. Groot, bestuur PCOB afd Apeldoorn
06-14912829